پروژه سفیران و حمایتگران

خدمتی جدید از آندرومدا

پروژه سفیران و حمایت گران جامعه جمهوری اسلامی ایران بخشی از فعالیت جدید هولدینگ آندرومدا به عنوان فعالیت حمایتی ترویجی در راستای صیانت از جامعه کشور است. این پروژه اگرچه به شکل مستقل فعالیت می کند اما توسط آندرومدا بنیانگذاری شده است

پروژه های دیگر